Wêz No Mar Stil
Tekst en Muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Wêrom gûlsto no
Wêr docht it sear by dy
Wêz no mar stil
Stipe fynsto by My
De triennen dysto gûlst
Doch Ik Sels yn in krûk
Dy't Ik bewarje sil
Oant op dy moaie dei
Dat Ik se droechje sil

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert