Wêrom
Tekst en Muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Wêrom bleaunen Jo stil
Doe 't se Jo fregen
Binne Jo de Koaning fan'e Joaden
Wêrom bleaunen Jo stil
Doe 't se Jo ferhegen
Oan in krús Jo fermoarden

Tochten Jo oan ús
Jo ha yn it Godsoardiel stien
Tochten Jo oan my
Miskien

Wêrom dienen Jo neat
Doe 't se Jo fûnen
Jo feninich besearden
Wêrom dienen Jo neat
Doe't se Jo bûnen
En brochten foar hege hearen

Tochten Jo oan ús...

Wêrom seien Jo neat
Doe't se fiis spuiden
En Jo de toarnekroan droegen
Wêrom seinen Jo neat
Nei dat wan bruien
Doe't se Jo skopten en sloegen

Tochten Jo oan ús...

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert