Unsjoch Dinkje
Tekst en Muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Tineke Schilstra-Kalsbeek

Ûnsjoch dinkje
Ferskoppelinkje
Kom mar ticht by my
Ûnsjoch dinkje
Ferskoppelinkje
Want do herst der by

Ûnsjoch dinkje
Ferskoppelinkje
't Giet my oan it hert
Ûnsjoch dinkje
Ferksoppelinkje
Ik ferjit dy net

Ûnsjoch dinkje
Ferskoppelinkje
Op de grutte dei
Ûnsjoch dinkje
Ferskoppelinkje
Makket Hy dy nij
Dan wurd ik fonkelnagelnij!

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert