Slút Frede Mei God
Tekst en Muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Slút frede mei God
Slút frede mei God
Want Hy joech syn Soan oan it krús
Slút frede mei God
Slút frede mei God
Sa komst by de Heit wer thús

Hastû djip yn dyn hart spyt
Bistû al dyn bliidskip kwyt
Set op Him opnij dyn sin
Foar in nij begjin

Slút frede mei God...

Fjochtsje dochs net mear mei Him
Harkje nei dy sachte stim
Astû alles earlik seist
Tsjin Him ûnderweis

Slút frede mei God...

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert