Skyn Mar
Tekst en muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Skyn mar skyn mar
Skyn mei dyn ljochtsje yn'e tsjustere nacht
Skyn mar skyn mar
Skyn mei dyn ljochtsje yn'e tsjustere nacht

Bring de leafde wêr noch haat is
Lit dyn ljocht mar sjen
Elke moarntiid giet de sinne gratis
Op foar alle bern

Skyn mar...

Meitsje wille wêr fertriet is
Frede yn'e striid
Dûnsje spylje ferskes wêr gjin fleur is
Sjong it heechste liet

Skyn mar...

Skyn mar skyn mar
Skyn mei dyn ljochtsje yn'e tsjusternis
Skyn mar skyn mar
Skyn mei dyn ljochtsje hoe lyts ik ek is

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert