Oan It Wurk!
Tekst en Muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Tineke Schilstra-Kalsbeek

De duvel gromt:
Wat bisto stom
Do bist noch stommer
Dan in ûle moatst do witte
Mar dêr is neat fan wier
Dêr is neat fan wir
Nee wy sille him in ... rûke litte

Want yn'e namme fan Jezus bin' wy sterk
Wy gean' oan 't wurk
Wy gean' oan 't wurk

Want yn'e namme fan Jezus bin' wy sterk
Wy gean' tegearre
Wy gean' tegearre
Wy gean' tegaerre oan it wurk

De fijân spot:
Dat giet kapit
Want ik lit it net by
Moaie praatsjses sitte
Mar dêr komt neat fan yn
Dêr komt neat fan yn
Nee wy sille him in pffrrr rûke litte

Want yn'e namme...

De boeaze leart:
Do bist ferkeard
God komt sa'n stommerd
As dy wier net yn'e mjitte
Mar dat is domme-praat
Dat is domme-praat
Nee, wy sille him in poepke rûke litte

Want yn'e namme...

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert