It Ús Heit
Tekst en Muzyk: Elly en Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Yn'e himel dêr wenje Jo God ús Heit
Oeral earet men jo namme
Jo ryk lit it komme
Dat men jo wil docht
Op ierde lykas yn'e himel

Yn'e himel...

Jou ús hjoed in stik deistich brea
Her ferjou ús alle skulden
Lykas wy ek ús skuldners
Hartelik ferjoue
En lied ús net yn fersiking
Mar ferlos ús fan de kweade

Wnat fan Jo is it koaninkryk
En de krêft en de hearlikheid
Oant yn ivichheid yn ivichheid
Amen

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert