Ik Geloof
Tekstbewerking: Elly Zuiderveld
Muziek: Elly Zuiderveld & Dick Le Mair

Ik geloof in God
De almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus
Zijn enige Zoon onze Heer
Die ontvangen is
Van de Heilige Geest
Geboren uit de maagd Maria
Die geleden heeft
Onder Pontius Pilatus
Is gekruisigd, gestorven
En begraven
Die nedergedaald is ter helle
De derde dag verrezen uit de doden
Die opgestegen is ten hemel
Zit aan de rechterhand van God
De almachtige Vader
Vandaar zal Hij komen oordelen
De levenden en de doden
Ik geloof ik de Heilige Geest
In één heilige kerk
De gemeenschap van de heiligen
Vergeving van de zonden
Verrijzenis van het lichaam
En het eeuwige leven
Amen

Staat op: Geloven als een kind