Hy Is De Rots
Tekst en muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Hy is de rots
Wêr ik op stean
Hy is de wei
Wêr ik op rin
En ik sil foar Him sjonge
Foar Him sjonge
Sa lan 'k hjir bin

Yn it begjin
Wie Hy it Wurd
Hy wie by God
En it Wurd wie God
En ik sil foar Him sjonge
Foar Him sjonge
Sa lang 'k hjir bin

Hy is it ljocht
Dat altyd skynt
Is wiis mei my
Hâldt ek fan dy
En ik sil foar Him sjonge
Foar Him sjonge
Sa lang 'k hjir bin

Hy is de rots...

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert