Fonkelnagelnij
Tekst en muzyk: Elly Zuiderveld-Nieman
Oersetting: Tineke Schilstra-Kalsbeek

Nij-nij-nagelnij
Nij-nij-nagelnij
Nij-nij-nagelnij
Fonkelnagelnij

Nij-nij-nagelnij...

Nije earen om te hearren
Nije eagen om te sjen
Nij fan achter en fan foaren
Ja sa nij as it mar kin

Nij-nij-nagelnij...

Nije ferskes om te sjongen
Yn dyn eigen memmetaal
Oer nagelijne dingen
En in ieuwenâld ferhaal

Nij-nij-nagelnij

Alles wurdt fonkelnagelnij!

Staat op: Bûter, brea en... Elly  & Rikkert