Fertel It Mar
Tekst en muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Alianna Dijkstra

Bisto bang
Bisto lilk
Fertel it mar oan Jezus
Bisto siik
Wurch of sa
Gean mar nei Jezus ta

Fertel it mar
Fertel it mar
Gean mar nei Jezus ta
Fertel it mar
Fertel it mar
Gean mar nei Jezus ta

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert