Doch De Doar Mar Iepen
Tekst en muzyk: Rikkert Zuiderveld
Oersetting: Syb van der Ploeg

Doch de dear fan dyn hûs mar iepen
Lit de ramen iepenstean
Lit it ljocht der mar yn skine
Lit de Koaning deryn gean
Doch de doar fan dyn hûs mar iepen
Lit de ramen iepenstean
Lit it ljocht der mar yn skine
Lit de Koaning deryn gean

Hys de flagge
Yn'e sinneskyn
Lit de wimpels waaie yn'e wyn

Doch de doar...

Doch de doar fan dyn hart mar iepen
Lit dyn eagen iepengean
Lit it ljocht der mar yn skine
Lit de Koaning yn dy gean
Doch de doar fan dyn hart mar iepen
Lit dyn eagen iepengean
Lit it ljocht der mar yn skine
Lit de Koaning yn dy gean

Hys de flagge
As de Koaning komt
Lit syn leafde skine wêrstû komst

Doch de doar...

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert