Bûter, Brea En Griene Tsiis
Muzyk: Jan Borger
Tekst: Tineke Shcilstra-Kalsbeek

Bûter brea en griene tsiis
Sis mar nei griene tsiis
Want wa't dat net sizze kin
Is gjin oprjochte Fries
Grutte Pier hy hâlde stân
Tsjin de fijân yn ús lân
Bûter brea en griene tsiis
Dat wie syn bewiis

Bûter brea en griene tsiis
Bûter brea en griene tsiis
Asto dat net sizze kinst
Bisto gjin oprjochte Fries
Bûter brea en griene tsiis
Bûter brea en griene tsiis
'k Hear it al jim griene tsiis
Is in griis

Bûter brea en griene tsiis
Sis mar nei griene tsiis
Want wa't dat net sizze kin
Is gjin oprjochte Fries
Bûter brea en griene siis
Nee bûter brea en griene tsiis
Groene kaas dat vind ik vies
Ik word nooit een Fries

Staat op: Bûter, brea en... Elly & Rikkert